THAI SME-GP : ทางรอด SME ด้วยโอกาสตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | tcdc สมัคร งาน | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

THAI SME-GP : ทางรอด SME ด้วยโอกาสตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | tcdc สมัคร งาน

ดูรายละเอียด

มาตรการสนับสนุน SMEs ในการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล ความเป็นมา กฎกระทรวงกำหนดวัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 1 กันยายน 2563 และเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดย กฎกระทรวงกำหนดให้ส่วนราชการในการจัดหาสินค้าหรือบริการจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีบัญชีพัสดุและบัญชีเข้าบัญชีกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสส.) 1. กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ให้กำหนดว่า หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ และสินค้าหรือบริการของ SMEs ที่ สสส. ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ SME ดำเนินการดังนี้ (1) พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ส่วนราชการของส่วนราชการก่อน – หากมีผู้ประกอบการ SME อย่างน้อย 3 ราย ให้ส่วนราชการจัดซื้อตามวิธีการคัดเลือก จากรายชื่อในรายชื่อนั้น – หากจังหวัดมีผู้ประกอบการ SME น้อยกว่า 3 ราย ให้พิจารณาจากรายชื่อที่ สสส. อยู่ในรายชื่อ – หากไม่มีรายชื่อผู้ประกอบการ SME ตาม (1) และข้อ (2 ) การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุของรัฐบาล พ.ศ. 2560 (2) กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) : ให้ SMEs เสียเปรียบราคา 10% หากผู้เสนอราคาเป็น SME ตามรายชื่อที่ สสส. ระบุ สามารถเสนอราคาได้ไม่เกิน 10% ของราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ระบบ e-GP จะคำนวณคะแนนโดยอัตโนมัติ เงื่อนไขสำคัญ เป็นผู้ประกอบการ SME ที่จดทะเบียนผลิตภัณฑ์/บริการที่ thaismegp.com ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด SME ที่กำหนดโดย สศจ. (ธุรกิจผลิต รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี ภาคธุรกิจ ภาคบริการ ไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อปี) ลงทะเบียน SME ลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองที่ www.thaismegp.com ..

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: https://jpfo.info/ .

#THAI #SMEGP #ทางรอด #SME #ดวยโอกาสตลาดจดซอจดจางภาครฐ thaismegp,osmep,sme,promotions,marketing THAI SME-GP : ทางรอด SME ด้วยโอกาสตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ tcdc สมัคร งาน

You may also like