เทศบาลนครขอนแก่นรับรางวัลพระปกเกล้า ปี 2562 | tcdc สมัคร งาน | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

เทศบาลนครขอนแก่นรับรางวัลพระปกเกล้า ปี 2562 | tcdc สมัคร งาน

ดูรายละเอียด

ขอนแก่นพร้อมเครือข่ายตอบคำถามพระปกเกล้า 62 เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมเครือข่ายตอบคำถามสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2562 ก่อนคว้าโล่พระปกเกล้า “ในด้านการสร้างสันติภาพและความปรองดอง” เทศบาลนครขอนแก่น ยื่น 3 โครงการ/กิจกรรมที่เข้าประกวด 1.Khon Kaen Smart Mobility Model, Light Rail Transit System: LRT; 2. โครงการพัฒนาอำเภอสร้างสรรค์ศรีจันทร์ 3. เทศกาลสงกรานต์อีสานสุดยอด เทศกาลดอกไม้ขอนแก่นและถนนข้าวเหนียว วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมนครเพ็งชล นายธีรศักดิ์ ตีคยุพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองขอนแก่น พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักงาน / กองและพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ให้การต้อนรับ “คณะกรรมการประเมินรางวัลพระประชาธิปก ประจำปี 2562 (รอบชิงชนะเลิศ) รอบ)” นำโดย รศ. ผศ.ดร.อรทัย โคกพล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.อรพินท์ สบโชคชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรรมาภิบาลและระบบ ข้าราชการพลเรือนสามัญ นางแก้วตา เพชรสุขใส สำนักงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนผู้เชี่ยวชาญ ก.ล.ต. ซึ่งมีตัวแทนเครือข่ายพันธมิตรจากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่น รศ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น , อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,นางสาว. นายศิริวรรณ สีหรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น เรืองรวีร์ จันทนามี ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น พล.ต.ชาติชาย ประดิษฐ์พงศ์ ผู้บริหาร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนขอนแก่น จำกัด (KKTS) นายณรงค์ สีหะ จง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการขนส่งทางราง . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รศ. ผศ.ดร.ปานกฤต กลางบุญครอง ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการการจัดการจราจรและขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายนิรุตติ์ อุตตะ ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (สค.) นาย . ธนาศิลป์ แจ่มเจริญทรัพย์ หัวหน้าส่วนภาษีอากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น นายวุฒิไกร สุวรรณวานิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอนแก่น นางสาวจินตนา ชูพรหมวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายธุรกิจสร้างสรรค์และกิจกรรม (TCDC) นายศุภกร ศิริสุนทร ที่ปรึกษาโครงการสร้างสรรค์และโครงการ พื้นที่สร้างสรรค์ศรีจันทร์, คุณกาญจน์ คูเจริญกิจ, ผู้แทนสถาปนิก Heddy , คุณปิยะสันต์ ภู่เกิดพิมพ์ ผู้แทนสถาปนิก Heddy, คุณสมชาติ ชัยยุทธ ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 จะมีพิธีมอบรางวัลที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (UN) บนถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพฯ นายธีรศักดิ์ ตีคยุพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองขอนแก่น จะได้รับโล่รางวัลจากศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันชัย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าฯ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอีกมากมาย.

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: https://jpfo.info/ .

#เทศบาลนครขอนแกนรบรางวลพระปกเกลา #ป เทศบาลนครขอนแก่น,สถาบันพระปกเกล้า,ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์,สยามรัฐ แพนสมบัติ,สันติสุขและสมานฉันท์,รางวัลพระปกเกล้า ปี 62 เทศบาลนครขอนแก่นรับรางวัลพระปกเกล้า ปี 2562 tcdc สมัคร งาน

You may also like