อะนัตตะลักขณะสุตตัง | อะนัตตะลักขะณะสุตตัง | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

อะนัตตะลักขณะสุตตัง | อะนัตตะลักขะณะสุตตัง

ดูรายละเอียด

พระอาจารย์อยู่ในพรรษาแรกที่ป่าอิสิพัทธ์มฤคทายวัน ได้สั่งสอนปานวักกิที่เหลืออีก ๔ ปานวักกิด้วยพระธรรมเทศนาที่เรียกกันว่า “ปากินากเทศน์” ได้บรรลุโสดาปัตติผล เห็นธรรมะ และอัญญะ กรรธัญญะ ตามลำดับ วัปปะบรรลุในวันแรกของวันแรม ๘ ค่ำเดือน. ปัตติยาบรรลุในวันแรม คืนที่ ๒ มหานามะถึงวันแรมคืนที่ ๓ และอัสสชีได้บรรลุถึงวันแรม ๔ ค่ำ และได้อุปสมบทตามแบบอีฮิกคู ในวันที่ ๕ แรม แรม ๘ ค่ำ พระพุทธเจ้า ทรงแสดงพระอนัตตาลักนะสูตร มีใจเป็นอนัตตาคือกาย เวทนาคือเวทนา เวทนาคือเวทนา เวทนาคือเวทนา กายคือความคิดหรือเจตจำนง วิญญาณคือความรู้ทางตา หู ฯลฯ หรืออีกนัยหนึ่งคือ สัมผัสทั้ง ๖ ได้แก่ สัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นต้น โปรดให้ภิกษุทั้ง ๕ บรรลุพระอรหัต ปัจเจกคือบุคคลที่ไม่ต้องศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในพระพุทธศาสนา จึงมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก ๖ องค์ คือ พระศาสดา และพระสาวกอีก 5 องค์ ต่อมาพระศาสดาทรงยกย่องว่าเอตตกะ แปลว่าผู้ชำนาญหรือเลิศในทางใดทางหนึ่ง ดีเลิศในรัตนุ หมายถึง ผู้รู้กลางคืนหรือผู้มีประสบการณ์ชีวิตมามาก และมีน้องสาวคนหนึ่งชื่อมัณฑนี มีบุตรชายชื่อปุณณมานพ ต่อมาพระอัญญาคณาได้อุปสมบทแก่หลานชายซึ่งต่อมาปรากฏเป็นพระปุณณมันตนิบุตรซึ่งเป็นลูกศิษย์ชาวพุทธที่มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง เพราะได้ศึกษาจากพระอัญญาโกณฑัญญะ แม้ว่าพระสารีบุตรยังประสงค์จะสนทนาธรรมกับพระปุณณมันตนิบุตรซึ่งต่อมาพระปรมาภิไธยเป็นเอตตคกตุกในทางธรรมเป็นวิทยากร (facebook.com/sunyataTH ..

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ .

#อะนตตะลกขณะสตตง Dhamma อะนัตตะลักขณะสุตตัง อะนัตตะลักขะณะสุตตัง

You may also like