#ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) คืออะไร ยื่นเมื่อไร ประมาณการยังไง พร้อมตัวอย่างคำนวณภาษี | ภงด 1 ก คืออะไร | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

#ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) คืออะไร ยื่นเมื่อไร ประมาณการยังไง พร้อมตัวอย่างคำนวณภาษี | ภงด 1 ก คืออะไร

ดูรายละเอียด

ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) ยื่นเมื่อไร และประมาณการส่วนขาดอย่างไร ? พร้อมตัวอย่างการคำนวณภาษีปี 2564 และวิธียื่นต่อกรมสรรพากร หลักการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ต้องย้อนกลับไปบอกว่า ภาษีรายครึ่งปีเป็นการเสียภาษีเงินได้ “ล่วงหน้า” ที่ คำนวณจากกำไรในครึ่งปีที่ผ่านมา โดยภาษีครึ่งปีที่จ่ายไป สามารถใช้หักจากภาษีสิ้นปีที่คำนวณได้ เช่น บริษัทเราชำระภาษีครึ่งปีไปแล้ว 50,000 บาท สิ้นปีคำนวณภาษีได้ 80,000 บาท แล้วเสียภาษีเพิ่มเพียง 30,000 บาท (80,000 – 50,000) นอกจากภาษีครึ่งปีแล้ว คุณยังสามารถใช้ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่หักจากภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีของคุณได้อีกด้วย บุคคลที่มีหน้าที่ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีคือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ตรงตามเงื่อนไขทั้งสองนี้ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่ยื่นภาษีครึ่งปีภายใน 2 เดือนหลังจากรอบครึ่งปี ตัวอย่างเช่น สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2564 ต้องยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีภายในวันที่ 31 ส.ค. 2564 (หากยื่นทางอินเทอร์เน็ต +8 วัน ถึงวันที่ 8 ก.ย. 2564 ). แสดงรายการที่ใช้ยื่นภาษี จะใช้แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.51 ซึ่งเป็นวิธีคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ตามกฎหมาย กำหนดให้ใช้กับธุรกิจทั่วไปที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ในตลาดหลักทรัพย์) ธนาคารหรือหลักทรัพย์คำนวณจากวิธีการที่เรียกว่า ประมาณการกำไรสุทธิ โดยวิธีคิดมีดังนี้ (ประมาณการกำไรสุทธิประจำปี – ขาดทุนสะสมหรือกำไรยกเว้น) หลังจากนั้นหารด้วย 2 แล้วคูณด้วยนิติบุคคล อัตราภาษีเงินได้ แต่ปัญหาในการคำนวณวิธีนี้คือจะมีการประเมินกำไรที่สูงเกินไป ในกรณีใช้วิธีประมาณการ กำไรโดยประมาณจะน้อยกว่า 25% ของกำไรจริงที่เกิดขึ้น ณ สิ้นปี จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในอัตรา 20% ของภาษีที่ชำระแล้วเช่นกัน คลิปนี้จะสอนทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ..

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: https://jpfo.info/ .

#ภาษเงนไดนตบคคลครงป #ภงด51 #คออะไร #ยนเมอไร #ประมาณการยงไง #พรอมตวอยางคำนวณภาษ ภาษี,ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี,การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี,ประมาณการขาดเกิน,ประมาณการขาดเกินร้อยละ 25,ประมาณการกำไรสุทธิ,ภาษีเงินได้นิติบุคคล,TAXBugnoms,พรี่หนอม,สรรพากร,ภ.ง.ด.51,ภ.ง.ด.51 ปี2564,ภาษีเงินได้นิติบุคลกลางปี,ภาษีครึ่งปี,นิติบุคคล,บริษัท ห้างหุ้นส่วน,ภาษี 6 เดือนแรก,การยื่นภาษีครึ่งปี,ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51,เงินเพิ่มร้อยละ 20,ประเมินภาษี,เหตุอันสมควร #ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) คืออะไร ยื่นเมื่อไร ประมาณการยังไง พร้อมตัวอย่างคำนวณภาษี ภงด 1 ก คืออะไร

You may also like