การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านการเขียน ชั้น ป.1 ให้อ่านออกเขียนได้ 100% ของโรงเรียนบ้านร่องแมด | แบบประเมินการอ่านออกเขียนได้ 2560 | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านการเขียน ชั้น ป.1 ให้อ่านออกเขียนได้ 100% ของโรงเรียนบ้านร่องแมด | แบบประเมินการอ่านออกเขียนได้ 2560

ดูรายละเอียด

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและการเขียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถอ่านออกเขียนได้ 100% ของโรงเรียนบ้านร่องมาด อำเภอพะเยา 2 โดย นายณัฐพงศ์ ชุมภู ………. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรองมาด นาย. ฉัตรชัย อภิธานสุวรรณ ………. ผู้ช่วยนักวิชาการและโปรแกรมเมอร์ AITP-RT คุณเจนจิรา บัวแดง ………. ครูประถมศึกษา ประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 นางกมลวรรณ จอมศรี ……. … ครูอนุบาล ป.3 ..

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูที่นี่ .

#การพฒนาผลสมฤทธดานการอานการเขยน #ชน #ป1 #ใหอานออกเขยนได #ของโรงเรยนบานรองแมด จุน,ร่องแมด,ทุ่งรวงทอง,โรงเรียน,พะเยา,เขต 2,AITP,RT,ป.1,การอ่าน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านการเขียน ชั้น ป.1 ให้อ่านออกเขียนได้ 100% ของโรงเรียนบ้านร่องแมด แบบประเมินการอ่านออกเขียนได้ 2560

You may also like